شرکت مهندسی تیمفاگ

 

است که تخصص آن در زمینه تهویه هوا و سیستم های رطوبت پر فشار می باشداز زمان تاسیس آن در سال 2001, این شرکت 15 سال خدمات مهندسی خود را جهت تهویه مطبوع در گلخانه ها و دیگر مناطق صنعتی ارائه کرده استمهندسین و متخصصین فنی این شرکت بیش از 6000پروژه آب و هوای گلخانه ای در نقاط مختلف جهان را انجام داده اند.

شرکت های ما در مناطق کشاورزی بیست و هفت کشور مختلف جهان پروژه هایشان را اجرا کرده اند. ( تونس, بلغارستانآذربایجانرومانی,ایرانازبکستانبنگلادشعراقهندپاکستاناتیوپیگرجستانکنیاآفریقای جنوبیاسرائیلبلاروسپرتغالاسپانیاارمنستانمالی,ترکمنستاناردن ...)

تیمفاگ, که راه حلی جامع در ارتباط با گلخانه ها, سیستم های گرمایشیسرمایشیرطوبتیتهویه  منواکسید کربنخشک سازیاتاق های رویشمخزن بافر ارائه کرده است با دانش و تجربه ی خود در زمینه ی برند های بین المللی, محاسبات دقیق ظرفیت و طرح های سیستمی ای که سال ها بدون اشکال کار می کنند, به طور مداوم خود را به روز رسانی می نمایددر حال حاضر مهندسین بخش پروژه ما مشغول به طراحی سیستم های پیچیده تهویه مطبوع گلخانه ای هستند و مهندسین بخش های دیگر نیز برنامه های کاربردی را اجرا می کنند.

تیمفاگ, که در اقلیم و فرهنگ های مختلف جهان کار می کند, در زمینه کشاورزی به عنوان یک پروژه ی تولید کننده ی جهانی و یک شرکت مهندسی کاربردی در آینده نیز همچون گذشته کار خود را ادامه خواهد داد.

است که تخصص آن در زمینه تهویه هوا و سیستم های رطوبت پر فشار می باشداز زمان تاسیس آن در سال 2001, این شرکت 15 سال خدمات مهندسی خود را جهت تهویه مطبوع در گلخانه ها و دیگر مناطق صنعتی ارائه کرده استمهندسین و متخصصین فنی این شرکت بیش از 6000پروژه آب و هوای گلخانه ای در نقاط مختلف جهان را انجام داده اند.

شرکت های ما در مناطق کشاورزی بیست و هفت کشور مختلف جهان پروژه هایشان را اجرا کرده اند. ( تونس, بلغارستانآذربایجانرومانی,ایرانازبکستانبنگلادشعراقهندپاکستاناتیوپیگرجستانکنیاآفریقای جنوبیاسرائیلبلاروسپرتغالاسپانیاارمنستانمالی,ترکمنستاناردن ...)

تیمفاگ, که راه حلی جامع در ارتباط با گلخانه ها, سیستم های گرمایشیسرمایشیرطوبتیتهویه  منواکسید کربنخشک سازیاتاق های رویشمخزن بافر ارائه کرده است با دانش و تجربه ی خود در زمینه ی برند های بین المللی, محاسبات دقیق ظرفیت و طرح های سیستمی ای که سال ها بدون اشکال کار می کنند, به طور مداوم خود را به روز رسانی می نمایددر حال حاضر مهندسین بخش پروژه ما مشغول به طراحی سیستم های پیچیده تهویه مطبوع گلخانه ای هستند و مهندسین بخش های دیگر نیز برنامه های کاربردی را اجرا می کنند.

تیمفاگ, که در اقلیم و فرهنگ های مختلف جهان کار می کند, در زمینه کشاورزی به عنوان یک پروژه ی تولید کننده ی جهانی و یک شرکت مهندسی کاربردی در آینده نیز همچون گذشته کار خود را ادامه خواهد داد.