سیستم ها ی تنظیم آب و هوای گلخانه

سیستم های مه پاش پر فشار
سیستم های سرمایشی و تهویه
سیستم های گرمایشی
سیستمهای
سیستم های ضد رطوبت
مخزن بافر
اتاق های رویش و سرد

حوزه های فعالیت

سیستم ها ی تنظیم آب و هوای گلخانه