واحد چیلر و کولرخشک

انتخاب چیلر و کولر خشک مناسب

این امکان وجود دارد تا از طریق تیمفاگ کل هزینه و زمان بازگشت سرمایه گذاری را با استفاده از یک برنامه انتخابی ویژه محاسبه کرد. سرمایه گذاری هایی که در RO-FOG انجام می شود باید در مدت 4 تا 6 ماه بازگردانده شوند. در انتخاب چیلر و کولر های خشک متفاوت, ظرفیت و قیمت را می توان به راحتی محاسبه کرد. این برنامه همچنین دمای هوای ورودی را از طریق نمودار روان سنجی و با کمک سرمایش تبخیری و تفاوت تقریبی ظرفیت نشان می دهد.

معکوسOZMOSIS –RO

در کندانسورهای هوای خنک و یا در کولر های خشک, uid در دستگاه با استفاده از هوای بیرون خنک می شود. حتی باعث چگالش uid کولر می شود تا هوای مکیده شده ازمحیط, گرما را در طول عبور از سطح کندانسور جذب کند. افزایش درجه حرارت محیط بیرون, به ویژه گرمای بیش از حد تابستان, موجب افزایش دمای چگالی گردیده و به همین ترتیب سیستم های تهویه هوا به خوبی عمل نمی کنند. در چنین مواردی سعی می شود تا از طریق شستشوی گهگاه سطح کندانسور با استفاده از آب کم فشار دمای هوای ورودی آن را به دمای حرارت سنج مرطوب کاهش دهند.

لاملاهای کندانسور آهکی خواهند شد و لوله های مسی و پره های آلومینیومی معیوب گشته و پره ها در سیستم هایی که برای آن ها از معکوسosmosis (RO) استفاده نمی شود, فرسوده می شوند. این به این معنی است که می بایست کندانسور یا کولر خشک طی چندین سال غیر قابل استفاده گردند. معکوس Ozmosis (RO) برای سیستمی که با چنین مشکلاتی مواجه می شود, به عنوان یک را حل منطقی به کار می رود و کاهش دمای چگالی و کمپرسور را برای مصرف انرژی کمتر با کاهش دمای بیرونی از 50 به 20 درجه سانتیگراد حتی در دماهای محاسبه شده ی بالاتر فضای بیرون تضمین می نماید.

سرمایش تبخیری بلند مدت

در حالیکه آنها هنگام کاهش دمای هوای خارجی uid دیگر درونشان را خنک می کنند, بهره وری گروه کولرهای آبی و کولرهای خشک افزایش می یابد. سرمایش تبخیری معمولا در سال های اخیر مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش بهره وری تا 40% و رساندن درجه حرارت ورودی از طریق سظح باتری تقریبا به دمای حرارت سنج مرطوب را تضمین می نماید. با این حال, آبی که در هنگام انجام این کار استفاده می شود, باعث افزایش شکاف های بین لاملاها به علت آهکی شدن آنها و یا ورقه ورقه شدن باتری به علت بی ثباتی pH می شود.

اگر کاربران اقدامات احتیاطی لازم را به کار نبرند, می بایست باتری ها را تعویض نمایند.

با معکوسOZMOSIS –RO

 - از تشکیل آهک در آب تا میزان 99% جلوگیری می شود

 - با حفظ تعادل pH از فلزاتی مانند آلومینیوم و مس تا 95% محافظت می شود.