واحدهای سرمایشی مزارع لبنیات

تحقیقات نشان داده اند که در دماهای بالا با افزایش استرس حیواناتبهره وری آنها کاهش و امکان ابتلایشان به بیماری افزایش می یابدبه عنوان مثالآنها چنین یافته اند که اشتهای گاوهای شیرده در دمای بیش از 25 درجه سانتیگراد کاهش می یابدمصرف خوراک به طور قابل توجهی در دمای بیش از 30 درجه سانتیگراد کاهش یافته و در دمای بیش از 40 درجه سانتیگراد به طور کامل متوقف می شودضریب رطوبت بسیار بالا و یا خیلی پایین در هوا نیز تاثیر منفی روی حیوانات داردهرچند شرایط ایده آل دما و رطوبت برای هر گونه ای متفاوت استاما معمولا درجه حرارت باید کمتر از 30 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز زیر 70 باشدحدود نسبت رطوبت و دما برای گاوهای شیرده در جدول زیر ارائه شده استبا سیستم تیمفاگ این امکان وجود دارد تا شرایط دمایی و رطوبتی مناسب برای دام را به دست آورید.

به عنوان مثالبه راحتی می توان دما و رطوبت مورد نیاز مرغ داری ها را با سیستم های تیمفاگ به دست آورد و همچنین سیستم های تیمفاگ راه حلی ایده آل در دوره هایی که رطوبت بسیار مهم است و گردش هوا مطلوب نیست ارائه می دهنددر لبنیات سازیبه منظور جلوگیری از تاثیر دمای بالا بر گاوفن های شیر تیمفاگتضمین می نماید که حیوانات بدون خیس شدن خنک می شوندمحیط زیست با مه تولید شده از حلقه های مه پاش تیمفاگ که در جلوی فن های با سرعت 16.750 متر مکعب تا 44.800 متر مکعب قرار گرفته اندخنک می شود و بهره وری گاوهای شیرده افزایش می یابدفن های شیر تیمفاگ بر اساس تعداد حیوانات در هر 7.5 تا 18 متر در امتداد آخور قرار می گیرندراه حل های اقتصادیی که باعث افزایش کارایی تولید شیر در دمای مختلف تابستان می شوند با پک های سرمایشی تیمفاگ بارن که با توجه به ابعاد پایدار طراحی شده اند ارائه می گردند.