واحد های سرمایشی مه

دستگاه مهسرمایشی توسط تیم مهندسی تیمفاگ به منظور خنک سازی و ایجاد رطوبت در کارخانه هاکارگاه هاگلخانه ها ودیگر مناطق داخلی بزرگ طراحی شده استو در میان سایر محصولات ما به عنوان دومین محصول دارای حق انحصاری این شرکت جای گرفته استدستگاه مه-سرمایشی محصول مطالعه ی طولانی مدت است و به طور کامل با قاعده ی سرمایش تبخیری کار می کنداین دستگاه جهت استفاده در کارخانه ها,کارگاه هاساختمان های مسکونی بزرگ و محیط های تجاری ایجاد گشته است.

سیستم های سرمایشی و رطوب سازی که امروزه استفاده می شوندبا اسپری مستقیم آب به هوا و زمین و یا از طریق عبور هوا توسط فن از درون یک محیط آبی عمل می کنندعلاوه بر این هاهمچنین از رطوبت سازهای سانتریفیوژی نیز استفاده می شودما همچنان در سیستم های سرمایشی با گاز فریون کار می کنیم و سعی می کنیم تا کارایی آن افزایش یابدمتوسطCOP در سیستم های سرمایشی مانند چیلرسیستم های تهویه ی هوا و پمپ حرارتیبین 2.5 تا می باشداهمیت ایده ی استفاده از خنک کننده ی آدیاباتیک برای افزایش بهره وری بیشتر و بیشتر می شود.

آنچه که ما در حقیقت با دستگاه مهسرمایشی انجام می دهیم این است که دستگاه تهویه هوای معمولی را به یک واحد خنک کننده پر فشار تبدیل کنیم و جهت کنترل این واحد با استفاده از یک نرم افزار ویژه ی توسعه یافته توسط خودمانبه طور مداوم دما و رطوبت هوای داخل و خارج از محیط بررسی می گرددضریب عملکردی (COP) که ما توسط مهسرمایشی به دست آورده ایم بالاتر از همه ی میانگین ها و بالاتر از می باشدسیستم مهسرمایشی که بار (300%) کارآمد تر از سیستم های معمول استامروزه در بسیاری از کارخانجاتمراکز تجاری و مسکونی استفاده می گرددهمانطور که می توان از جدول دما و رطوبت بالا دیدقادر است دمای محیط را به تا 20 درجه سانتیگراد کاهش دهداین دستگاه ویژگیهای بسیار پیشرفته تری از سایر کارهای آدیاباتیک داردبرای مثالپد خنک کننده ای که در بسیاری از مکان ها استفاده می گردددارای معایبی مانند عملکرد کمتر از 80%, دوام کوتاه مواد مرطوب سلولزی و تجمع باکتری ها در طول زمان می باشدسیستم مهسرمایشی یک محصول منحصر به فرد با عملکرد تا 99% است و مخصوصا از لحاظ بهداشت و کنترل موثر جهت استفاده در مکان های زندگی انسان طراحی شده است.