واحدهای مه ضد شبنم

کاغذ یک ماده هیدروسکپی است و رطوبت آن باید به دلیل جلوگیری از تولید الکتریسیته ساکن کنترل شود. با افت رطوبت به کمتر از 50 درصد,الکتریسیته ساکن تولید شده توسط کاغذ ها افزایش می یابد. تخلیه شارژ الکتریکی ناشی از الکتریسیته ساکن ممکن است گاهی به 50-60 سانتی متر برسد. این به معنی تخلیه تقریبا 1.5 میلیون ولت برق استاتیک است.

به خصوص در انبارها, کاغذ می بایست درشرایطی با محدوده رطوبت 55-60% نگاه داشته شود تا مانع از ایجاد و یا افت رطوبت شود. کاغذ, در شرایط بالاتر و یا پایین تر از این مقیاس شروع به جذب و یا عدم جذب رطوبت کرده که منجر به موج دار شدن آن شده و در نتیجه کارایی و کیفیت کاغذ قبل از چاپ تحت تاثیر قرار می گیرد. ایجاد رطوبت 55-60% مورد نیاز در چاپخانه ها به طور طبیعی امکان پذیر نیست. مخصوصا حرارت بالای تولید شده توسط دستگاه های فعال در چاپخانه باعث می شود تا رطوبت محیط به 15% کاهش یابد. این امر به افزایش مشکلات بسیار جدی نظیر تغییرات فیزیکی قسمت های مختلف کاغذ و تداخل رنگ ها در چاپ چهار رنگ منجر می شود.

در چاپخانه های بزرگ, بخش هایی از ورق های کاغذ بزرگ روی هم انباشته شده که با هوا در تماس هستند, به ویژه در گوشه ها رطوبت متفاوتی نسبت به سایر قسمت ها دارند, عموما آنها رطوبت پایین تری جذب کرده و خشکتر هستند. این باعث می شود که کاغذ از نظر فیزیکی واکنش های متفاوتی به لحاظ انعطاف پذیری و شکنندگی نشان داده و موجب پارگی آن در حین چاپ شود. می توان با کنترل دقیق رطوبت از این مشکل که باعث کاهش قابل توجه کسب و کار و تولید می شود, جلوگیری کرد.