حظور تیمفاگ در نمایشگاه گروتک

تیمفاگ با محصولات و مفاهیم جدید خود در نمایشگاه گروتک حضور داشت.

تیمفاگ با استفاده از شعار "همه چیز درباره ی اقلیم سازی گلخانه به ویژه، با اختصاص صفحه نمایش بزرگ خود به محصولات مونترز و کرون درنمایشگاه گروتک شرکت کرد.

 

تیمفاگ همچنین محصول جدید خود، واحد اقليم سازی گلخانه را در نمایشگاه گروتک ارائه نمودبخش تحقیق و توسعه ی تیمفاگ در طی 18 ماه مطالعات خود را در زمینه ی واحد اقليم سازی گلخانه ای تکمیل کرده است.

 

این دستگاه با توجه به مشخصات طراحی شده، گرمایش، سرمایش، ضد رطوبت و تهویه را حساسانه کنترل می کنداین دستگاه توجهات زیادی را جلب نموده و توسط آنهایی که به دستگاه پشت بام گلخانه علاقه دارندمورد ارزیابی قرار گرفته است.