تیمفاگ محصول جدید خود، واحد اقليم سازی گلخانه ای را در گرو تک ارائه کرد

تیمفاگ محصول جدید خود، واحد اقليم سازی گلخانه ای را در گرو تک ارائه کردمطالعات واحد اقليم سازی گلخانه ای توسط بخش تحقیق و توسعه ی تیمفاگ در طی 18 ماه تکمیل شده و به مشتریان ما در نمایشگاه گروتک ارائه گردیده است.

این دستگاه با توجه به مشخصات طراحی شده، گرمایش، سرمایش، ضد رطوبت، و تهویه را حساسانه کنترل می کنداین دستگاه توجهات زیادی را جلب نموده و توسط آنهایی که به دستگاه پشت بام گلخانه علاقه دارندمورد ارزیابی قرار گرفته است.

این دستگاه تا 99٪ در جلوگیری از بروز بیماریهای botrytis یا Xanthomanos و Clalivakter همانند دیگر بیماری های باکتریایی موجود در گلخانه ها و بستر گیاه موفق بوده است که برای تعیین سیستم های اقليم سازی گلخانه ای به عنوان محصولی منحصر به فرد در رابطه با کنترل رطوبت و دما در سالهای آینده منصوب شده بود .