مونتاژ سیستم گرمایش بلاروس ادامه دارد.

تیم مهندسی تیمفاگ، به مونتاژ گلخانه ی 50 هکتاری در بلاروس ادامه می دهدجائیکه به بزرگترین گلخانه در کشور خود تبدیل خواهد شد، در پایان ماه اوت به بهره برداری خواهد رسید.