تیمفاگ به همراه نمایندگان و مدیران برند خود در نمایشگاه گروتک حضور داشت.

تیمفاگ به همراه نمایندگان و مدیران برند خود در نمایشگاه گروتک حضور داشتمدیر مونترز ترکیه Can Unwaldi و مدیر بازرگانی کرون Crone Rob Van Lee در طول نمایشگاه مشتریان ما را پشتیبانی می کردند.

ما از نمایندگان محصولات گلخانه ای کرون و مونترز در ترکیه، ایران، ترکمنستان و آذربایجان برای حمایت شان قدردانی نمودیم و با آنها برای نمایشگاه بین المللی دیگری شروع به برنامه ریزی کردیم.