آنچه تا پایان ماه جولای انجام دادیم؟

ما به عنوان تیم مهندسی تیمفاگ از ابتدای سال 2017, 100 هکتار سیستم اقلیم سازی گلخانه ای را تکمیل کرده ایمکشورهای عمده؛ ترکیه، بلغارستان، ایران، آذربایجان، اسرائیل، پاکستان، ترکمنستان، تونس و کنیا.

با توافقنامه های جدید، به ویژه ترکیه، اسپانیا، چین، ترکمنستان، اسرائیل، روسیه و آبخازیا، سیستم آب و هوایی 150 هکتار از منطقه تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.